Економіка. Фінанси. Менеджмент

актуальні питання науки і практики

Головне меню

Збірник наукових праць

Наукові видання ВНАУ

Вимоги


ДО УВАГИ АВТОРІВ ПУБЛІКАЦІЙ В ЖУРНАЛІ

”ЕКОНОМІКА. ФІНАНСИ. МЕНЕДЖМЕНТ: актуальні питання науки і практики“


ВИМОГИ ДО СТРУКТУРИ ТА ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛУ СТАТЕЙ:

Для опублікування статті у науковому журналі необхідно надіслати електронною поштою до редакції журналу наступні матеріали:

1) статтю, оформлену згідно встановлених вимог в електронному вигляді на адресу efm@vsau.vin.ua.;

2) для авторів, які не мають наукового ступеня – відскановану рецензію наукового керівника чи рецензію особи, яка має науковий ступінь (підпис рецензента повинен бути завірений у відділі кадрів установи або печаткою факультету (інституту));

3) англомовну розширену анотацію (подається з метою формування англомовної веб-сторінки журналу відповідно до вимог МОНМС України (Наказ № 1111 від 17.10.2012 р.) обсягом не менше 2 сторінок А4,

4) відскановану квитанцію про оплату (після отримання позитивної відповіді від редакції про друк статті).

Якщо статтю подано англійською мовою - необхідно надіслати її переклад українською мовою.

В електронному вигляді повинен бути надісланий файл, названий прізвищем автора, з текстом статті й анотаціями та за наявності рисунків окремо надсилається файл з рисунками.

Увага! Якщо Ви не отримали лист-підтвердження більше, ніж за 15 робочих днів, зверніться до редакції.

Редакція категорично засуджує прояви плагіату в статтях як порушення авторських прав та наукової етики. Кожна стаття проходить незалежне рецензування. Процедура рецензування є анонімною як для рецензента, так і для авторів і здійснюється незалежним рецензентом («сліпе» рецензування). При виявлені в статті запозиченого тексту без відповідних посилань та використання лапок, стаття кваліфікується як така, що містить плагіат та в подальшому редакцією не розглядається.

Автори отримують лист про результати рецензування та, у випадку успішного проходження, отримують реквізити для сплати публікаційного внеску.

Статті публікуються в порядку загальної черги, виходячи з дати надходження статті до редакції. Статті включаються до загальної черги тільки після отримання редакцією підтвердження сплати за публікацію.

Сплачені статті розподіляються у найближчі номери, де є вільні місця. Редакція НЕ пов’язує дату находження статті з її публікацією у конкретному номері журналу.

Стаття повинна містити:

1) УДК;

2) Прізвище, ім'я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання, посада, заклад (установа), місто (населений пункт);

3) назву статті (у форматі рядового тексту) – українською, англійською та російською мовами;

4) анотацію, ключові слова – мінімум 6 слів. Обсяг анотації 100-250 слів – українською, англійською та російською мовами;

5) постановку проблеми (у загальному вигляді та її зв’язок з важливими науковими чи практичними завданнями);

6) аналіз останніх досліджень і публікацій (в яких започатковано розв’язання даної проблеми та на які спирається автор; виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячується стаття);

7) формулювання цілей статті (постановка завдання);

8) виклад основного матеріалу дослідження (з повним обґрунтуванням наукових результатів);

9) висновки (із окресленням перспектив подальших досліджень у відповідному напрямку).


Список використаних джерел:

Список використаних джерел у порядку посилання (оформлюється за міждержавним стандартом ДСТУ 8302:2015 ˮІнформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні вимоги та правила складанняˮ)ˮ. Посилання на джерела необхідно робити по тексту у квадратних дужках із зазначенням номерів сторінок відповідно джерела: наприклад, [3, с. 234] або [2, с. 35; 8, с. 234].

Правила оформлення бібліографічного списку визначено наказом Міністерства освіти і науки України від 12 січня 2017 року № 40 (зареєстровано в Мін’юсті 3 лютого 2017 р. № 155/30023) (URL: https://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0155-17) та ДСТУ 8302:2015 (URL: http://lib.pu.if.ua/files/dstu-8302-2015.pdf).

Редакція пропонує взяти за основу ˮПриклади оформлення списку літератури згідно ДСТУ 8302:2015 ˮІнформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання“ з урахуванням правок (код УКНД 01.140.40)“. URL: http://lib.znau.edu.ua/jirbis2/images/phocagallery/2017/Pryklady_DSTU_8302_2015.pdf


Список використаних джерел у транслітерації / Reference

При оформленні списку використаних джерел та список використаних джерел у транслітерації / Reference користуватись міжнародним бібліографічним стандартом APA URL: http://mmi.fem.sumdu.edu.ua/sites/default/files/references_extend_summary_ukr.pdf


Усі цитати, мова оригіналу яких відрізняється від мови статті, необхідно подавати мовою статті й обов’язково супроводжувати посиланнями на джерело і конкретну сторінку.

Кількість джерел у статті повинна бути не менше 8 і не більше 25 джерел для оригінальної статті та не більше 30 джерел для оглядової статті.


Відомості про автора (авторів) мають мітити: прізвище, ім’я та по-батькові (повністю), науковий ступінь, учене звання, посада, підрозділ та назва організації, яку представляє автор, поштова адреса, e-mail, контактний телефон.


Технічні вимоги:

Друкований обсяг статті – від 8 до 16 повних сторінок, формату А4. Текст статті, бібліографічний список друкують шрифтом Times New Roman, розмір – 14 пт, інтервал 1,0, абзацний відступ 1,25. Електронний варіант статті виконується в редакторі Microsoft Word або TextMaker, файл має бути збережений в одному з форматів: *.doc, *.docx, *.tmd, *.tmdx.

Розмір полів − 20 мм. Абзацний відступ – 1,25.


Анотації (українською, англійською та російською) необхідно подавати курсивом, шрифт 12. Слід застосовувати синтаксичні конструкції безособового речення, наприклад: “Досліджено…”, “Розглянуто…”, “Установлено…” (наприклад, “Досліджено особливості структури… Отримано задовільні результати…”).

На всі рисунки й таблиці мають бути посилання в тексті. Під рисунками та таблицями обов’язково зазначати джерело інформації. Усі рисунки мають супроводжуватися підрисунковими підписами, а таблиці повинні мати заголовки.

Рисунки виконуються у редакторі Мicrosoft Word, Visio, Excel, PlanMaker та подаються додатково окремими файлами. Рисунки обов`язково мають бути згруповані. Підписи в рисунках виконуються шрифтом Times New Roman 10 пт.

Таблиці виконуються у редакторі Мicrosoft Word за допомогою функції “Додати таблицю” шрифтом Times New Roman шрифт 10. Кожна таблиця повинна займати не більше одного аркуша книжкового формату, при цьому тексту має бути не менше ¾ від обсягу таблиці.

Формули у статті мають бути набрані у редакторі формул MS Equation − 3.0, шрифт 10 з нумерацією у круглих дужках.

Терміни по всій роботі мають бути уніфікованими.

Скорочення грошових та метричних одиниць, а також скорочення млн, млрд, метричних (грн, т, ц, м, км тощо) оформлюються згідно ДСТУ 3582:2013 (URL: http://lib.pu.if.ua/files/DSTU_3582_2013%20Скорочення%20слів%20українською%20мовою.pdf).

Якщо в тексті є абревіатура, слід подавати її розшифровку в дужках при першому згадуванні.

Редакційна колегія залишає за собою право на редакційні корективи.

Редакція не несе відповідальності за достовірність наведених у статті термінів, прізвищ, даних, цитат, запозичень, статистичних матеріалів тощо.

Вартість друку однієї сторінки у фахових виданнях університету - 60 грн.

Додатковий примірник журналу з розсилкою коштує 250 гривень.

Отримувач коштів: Вінницький національний аграрний університет, Розрахунковий рахунок № 31256282102055, код 00497236, банк Держказначейська служба України, м. Київ. МФО 820172, Код платника ПДВ 004972302286. № реєстраційного свідоцтва 100271744. Призначення платежу: за друк статті в журналі: “ЕКОНОМІКА. ФІНАНСИ. МЕНЕДЖМЕНТ: актуальні питання науки і практики”.

Увага! Реквізити для оплати можуть змінюватися.


ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ