Економіка. Фінанси. Менеджмент

актуальні питання науки і практики

Головне меню

Збірник наукових праць

Наукові видання ВНАУ

Вимоги

ДО УВАГИ АВТОРІВ ПУБЛІКАЦІЙ В ЖУРНАЛІ

“ЕКОНОМІКА. ФІНАНСИ. МЕНЕДЖМЕНТ: актуальні питання науки і практики”

ВИМОГИ ДО СТРУКТУРИ ТА ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛУ СТАТЕЙ:

До друку приймаються статті, що відповідають вимогам ВАК (Бюлетень ВАК України. — 2003. — № 12), і які мають такі необхідні елементи:

1. Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;

2. Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які опирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячується дана стаття;

3. Формулювання цілей статті (постановка завдання);

4. Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням наукових результатів;

5. Висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.

Подається примірник тексту статті, підписаний авторами, надрукований на папері форматом А4, а також електронний варіант на електронному носієві. Обов’язково подається: рецензія доктора наук; англомовна розширена анотація (подається з метою формування англомовної веб-сторінки журналу відповідно до вимог МОНМС України (Наказ № 1111 від 17.10.2012 р.) обсягом не менше 2 сторінки А4 формату, 14 шрифту, 1,0 інтервалу), квитанція про оплату, відомості про автора.

Електронний варіант статті виконується в редакторі Microsoft Word, причому файл має бути збережений в одному з форматів: *.rtf, *.doc, *.docx. Формат сторінки А4, шрифт Times New Roman, розмір шрифту -14, через інтервал 1,0.

Розмір полів: ліве - 20 мм; праве - 20 мм; верхнє – 20 мм; нижнє – 20 мм.

Обсяг статті – від 8 до 16 повних сторінок.

На початку статті наводиться УДК, прізвище, ім`я, по батькові автора (авторів), науковий ступінь, вчене звання, посада, підрозділ та назва організації, яку представляє автор, назва статті, українською, російською мовами коротку анотацію (100-250 слів), англомовна розширена анотація (подається з метою формування англомовної веб-сторінки журналу відповідно до вимог МОНМС України (Наказ № 1111 від 17.10.2012 р.) обсягом не менше 2 сторінки А4 формату, 14 шрифту, 1,0 інтервалу) та ключові слова (6 - 10 позицій).

Допускається не більше чотирьох авторів статті.

Назва статті має бути короткою, адекватно відбивати її зміст, відповідати суті досліджуваної наукової проблеми. При цьому слід уникати назв, що починаються зі слів: “Дослідження питання…”, “Деякі питання…”, “Проблеми…”, “Шляхи…”, в яких не відбито достатньою мірою суть проблеми.

Анотації (українською, російською та англійською) набирати курсивом 12 кеглем. Слід застосовувати синтаксичні конструкції безособового речення, наприклад: “Досліджено…”, “Розглянуто…”, “Установлено…” (наприклад, “Досліджено генетичні мінливості… Отримано задовільні результати…”).

Посилання в тексті подавати тільки у квадратних дужках, наприклад [1], [1, 6]. Посилання на конкретні сторінки наводити після номера джерела, потім через кому сторінку (маленьке с.), далі її номер (наприклад: [1, с. 5]). Якщо далі йде інше джерело, то ставити його номер через крапку з комою в тих самих дужках (наприклад, [4, с.22; 8, с. 10-14].

Джерела, що наводяться наприкінці публікації, повинні розташовуватися в порядку першого згадування в тексті статті й бути оформленими відповідно до ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. (Приклади оформлення бібліографічного опису у списку джерел). Номер у списку літератури має відповідати лише одному джерелу. Кількість джерел повинна бути не менше 5 і не більше 15 джерел для оригінальної статті та не більше 50 джерел для оглядової статті.

Обов`язково подається список джерел в транслітерації, оформляється за правилами згідно Постанови КМУ `Про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею` №55 від 27.01.2010р.

Усі цитати, мова оригіналу яких є іншою, подавати мовою журналу й обов’язково супроводжувати їх посиланнями на джерело і конкретну сторінку.

На всі рисунки й таблиці давати посилання в тексті. Під рисунками та таблицями обов’язково зазначати джерело інформації. Усі рисунки мають супроводжуватися підрисунковими підписами, а таблиці повинні мати заголовки.

Рисунки виконувати у редакторі Мicrosoft Word 7.0 за допомогою функції “Створити рисунок”, а не виконувати рисунок поверх тексту. Написи на рисунках виконувати засобами Microsoft Word з тим, щоб редактор мав можливість зробити в них необхідні виправлення. Рисунки обов`язково мають бути згруповані

Таблиці виконувати у редакторі Мicrosoft Word 7.0 за допомогою функції “Додати таблицю”. Кожна таблиця повинна займати не більше одного аркуша при розмірі шрифта TIMES тексту таблиці не менш ніж 10 кегль.

Формули у статтях по всьому тексту набирати у формульному редакторі MS Equation — 3.0, шрифт TIMES, 10 кегль з нумерацією у круглих дужках.

Автори мають дотримуватися правильної галузевої термінології (див. держстандарти).

Терміни по всій роботі мають бути уніфікованими.

Між цифрами й назвами одиниць (грошових, метричних тощо) ставити нерозривний пробіл.

Скорочення грошових та метричних одиниць, а також скорочення млн, млрд, метричних (грн, т, ц, м, км тощо) писати без крапки.

Якщо в тесті є абревіатура, то подавати її в дужках при першому згадуванні.

На електронному носієві повинен бути 1 файл з текстом статті, названий прізвищем автора (Стаття_Прізвище), розширена англомовна анотація (Стаття_Прізвище_Англ) та відомості про авторів.

Редакційна колегія залишає за собою право на редакційні виправлення.

Автори несуть відповідальність за точність наведених у статті термінів, прізвищ, даних, цитат, запозичень, статистичних матеріалів тощо.

Приклади оформлення посилань та списків літератури

до статей на українській мові.

Статті з журналів та збірників:

Яковенко С. Реінжиніринг бізнес-процесів шляхом інформатизації управління на підприємствах України / С. Яковенко // Актуальні проблеми економіки. – 2004. – № 9. – С. 118-130.

Два автора та більше:

Босак І. П. Інформаційне забезпечення управління підприємством: економічний аспект / І. П. Босак, Є. М. Палига // Регіональна економіка. – 2007. – № 4. – С. 193-196.

Anderson J. R. Intelligent Tutoring Systems / J. R. Anderson, C. F. Boyle, B. J. Reiser // Science. -1985. - Vol. 228. - P. 456-462.

Стаття зі збірника:

Шлапак О. А. Економічні аспекти впровадження та функціонування менеджменту якості на підприємствах / О. А. Шлапак, Н. О. Турчин // Економічні, правові, інформаційні та гуманітарні проблеми розвитку України в умовах економічної нестабільності: збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції : 14 квітня 2010 р. – Вінниця : ВІЕ ТНЕУ, 2010. – С. 58-59.

Книги:

Кулицький С. П. Основи організації інформаційної діяльності у сфері управління: навч. посібник / С. П. Кулицький. – К: МАУП, 2002. – 224 с. : іл.

Гетьман О. О. Економіка підприємства: навч. посібник / О. О. Гетьман, В. М. Шаповал. – 2-ге вид. – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 488 с.

Основи менеджменту: підручник / В. Г. Федоренко, О. М. Діденко, Є. В. Бондаренко та ін.; за ред. В. Г. Федоренка. – К: Алерта, 2007. – 420 с.

Автореферати:

Новосад І. Я. Технологічне забезпечення виготовлення секцій робочих органів гнучких гвинтових конвеєрів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.02.08 `Технологія машинобудування` / Іван Ярославович Новосад; Тернопіл. держ. техн. ун-т ім. Івана Пулюя. — Тернопіль, 2007. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18.

Матеріали конференцій

Шлапак О. А. Проблеми ефективності комунікацій підприємства на основі веб-технологій / О. А. Шлапак // Економічний і соціальний розвиток України в XXI столітті: національна ідентичність та тенденції глобалізації: збірник тез доповідей Дев’ятої Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених: 24-25 лютого 2012 р. – Тернопіль: ТНЕУ, 2012. – Ч. 1. - C. 80-82.

Інтернет – ресурси:

Шлапак О. А. Концептуальні підходи до управління персоналом на засадах критеріїв комунікаційного середовища [Електронний ресурс] / О. А. Шлапак // Ефективна економіка. – 2010. - № 10. – Режим доступу: htpp://www.economy.nayka.com.ua. – Назва з екрану.

Писарчук О. О. Оцінювання ефективності інформаційних систем за вектором критеріїв [Електрон. ресурс] / О. О. Писарчук. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/Psvz/2010_3/PDF/Pusarchuk.pdf. - Назва з екрану.

Нормативні документи:

Про інформацію [Електронний ресурс]: Закон України від 02 жовтн. 1992р. №270/96-ВР зі змін. та допов. станом на 1 червн. 2009р. - Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2657-12. – Назва з екрану.

Конституція України (прийнята на п`ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року) : із змін., внесеними згідно із Законом України від 8 груд. 2004 р. № 2222-ІV. - Х. : Фоліо, 2007. - 160 c.

Господарський кодекс України: чинне законодавство зі змін. та допов. станом на 1 берез. 2008 р. : (відповідає офіційному текстові ). – К. : Паливода А. В., 2008. – 192 с. – (Кодекси України).

Оплата за публікацію статті:

Публікація статті є платною послугою. Вартість за друк у фахових виданнях відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року № 796 `Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися державними навчальними закладами, іншими установами закладам системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності` та наказу Ректора ВНАУ Мазура В.А. від 14 березня 2018 року № 93 ` Про встановлення вартості за друк у фахових виданнях університету` Вартість за друк однієї сторінки у фахових виданнях університету:

1. Аспірантам та працівникам ВНАУ - 45 грн.

2. Аспірантам та працівникам інших установ - 65 грн.

Отримувач: Вінницький національний аграрний університет МФО 820172 Розрахунковий рахунок № 31256282102055 код 00497236 банк Держказначейська служба України, м. Київ. Код платника ПДВ 004972302286. № реєстраційного свідоцтва 100271744. Призначення платежу: за друк статті в журналі: “ЕКОНОМІКА. ФІНАНСИ. МЕНЕДЖМЕНТ: актуальні питання науки і практики”.