logo

Economy, finances, management: Topical issues of science and practical activity

space SCIENTIFIC JOURNALS OF VINNITSA NATIONAL AGRARIAN UNIVERSITY

Issue №: 4 (54)

Published: 2020.12.21
DOI: 10.37128/2411-4413


Description:
The journal deals with the issues of efficiency of functioning of the national economics and organizational forms of management of the national economy. Attention is paid to the problems of marketing, management and efficiency of production and economic activity of agrarian enterprises. The issues of public administration and administration, accounting and taxation, banking and insurance, forecasting and modeling of economic processes, foreign economic activity, commodity flows of economic entities and their infrastructure support.

Read about journal

ECONOMIC EFFICIENCY OF USE OF WASTE-FREE TECHNOLOGIES IN THE AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX

DOI: 10.37128/2411-4413-2020-4-13
PDF Повернутись

VOVK Valeriia – graduate student of the first year of study of the Department of Economics, Vinnytsia National Agrarian University (21008, Vinnytsia, 3 Soniachna st, e-mail: vvovk_2703@ukr.net).

Annotation

The article explores the economic essence of the concept of waste-free technologies” and it was determined that the main idea of waste-free production is the conversion of residues of secondary raw materials and waste obtained in the production process into finished products, which is able to bring economic benefits to the enterprise. Has been analyzed the dynamics of the volume of generated and utilized agricultural waste in Ukraine in 2010-2019. And it was determined that no more than 30% of waste is disposed of, the share of which has been rapidly decreasing in recent years. It was noted that the agro-industrial complex is one of the material-intensive and high-waste sectors of the economy, which accounts for a significant part of greenhouse gas emissions - more than 12%. It is concluded that the introduction of waste-free production technologies in agricultural enterprises of Ukraine will not only reduce the amount of waste generated and their impact on the environment, but it is also a source of income by replenishing the energy balance of enterprises.

Attention is paid to the most promising direction for the introduction of waste-free technologies at agricultural enterprises - the production of biogas from organic waste (biomass). It is noted that agricultural waste, mainly animal waste, such as manure, chicken droppings, can be an additional source of replenishing the energy balance of agricultural enterprises and ensuring the energy security of the region. Have been analyzed the volumes of animal waste generation in Ukraine and the potential for biogas production from manure in Ukraine in 2020.

A sample of the 10 largest biogas plants in Ukraine was carried out and the further development of the bioenergy sector in 2050 in terms of biogas production was predicted. 6 main environmental effects from the introduction of biogas complexes in Ukraine were identified. The main directions of the European Green Deal are characterized and the key areas of harmonization of domestic legislation on waste management are given with European ones.

Keywords: energy independence, agro-industrial complex, agricultural waste, waste-free technologies, alternative energy sources, bioenergy, biogas, biogas plants, environmental safety.

List of references

1. Andreichenko A.V. (2018). Praktyka zastosuvannia bezvidkhodnykh tekhnolohii v APK na shliakhu do vykonannia hlobalnoi prohramy staloho rozvytku [The practice of applying waste-free technologies in the agro-industrial complex on the way to the implementation of the global program of sustainable development]. Ahrosvit – Agrosvit, 6. S. 40-45 [in Ukrainian].

2. Proiekt Natsionalnoho kadastru antropohennykh vykydiv iz dzherel ta absorbtsii pohlynachamy parnykovykh haziv v Ukraini za 1990-2018 roky [Draft National Cadastre of Anthropogenic Emissions from Sources and Absorption by Greenhouse Gas Absorbers in Ukraine for 1990-2018]. Retrieved from https://menr.gov.ua/files/docs/Zmina_klimaty/2020/Ukraine_NIR_2020%20draft.pdf [in Ukrainian].

3. Honcharuk I.V., & Vovk V.Yu. (2020). Poniatiinyi aparat katehorii silskohospodarski vidkhody, yikh klasyfikatsiia ta perspektyvy podalshoho vykorystannia dlia vyrobnytstva bioenerhii [Conceptual apparatus of the category of agricultural waste, their classification and prospects for further use for bioenergy production]. Ekonomika, finansy, menedzhment: aktualni pytannia nauky i praktyky – Economics, finance, management: current issues of science and practice, 3, 23-38. DOI: 10.37128/2411-4413-2020-3-2 [in Ukrainian].

4. Ofitsiinyi sait Derzhavnoi sluzhby statystyky Ukrainy [Official site of the State Statistics Service of Ukraine]. Retrieved from: http://www.ukrstat.gov.ua/ [in Ukrainian].

5. Pro alternatyvni vydy palyva: Zakon Ukrainy vid 14.04.2000 r. # 1391-XIV [On alternative fuels: Law of Ukraine of April 14, 2000 № 1391-XIV]. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1391-14#Text [in Ukrainian].

6. Tkachenko T.P., Kyrychenko S.O., & Alariki F.N. (2018). Kontseptsiia bezvidkhodnoho vyrobnytstva yak faktor pidvyshchennia prybutkovosti pidpryiemstva [The concept of waste-free production as a factor in increasing the profitability of the enterprise]. Ahrosvit – Agrosvit, 9, 60-63 [in Ukrainian].

7. Deklaratsiya o malootkhodnoy i bezotkhodnoy tekhnologii i ispol'zovanii otkhodov [Declaration on low-waste and non-waste technology and waste management]. (1980). Khimiya i zhizn' – Chemistry and Life, 4, 25-28 [in Russian].

8. Boichuk N.Ya., & Misiailo O.V. (2019). Perspektyvy ratsionalnoho vykorystannia vidkhodiv v Ukraini: ekonomichnyi ta ekolohichnyi aspekty [Prospects for waste management in Ukraine: economic and environmental aspects]. Infrastruktura rynku – Market infrastructure, 29, 379-385. Retrieved from: http://www.market-infr.od.ua/journals/2019/29_2019_ukr/61.pdf [in Ukrainian].

9. Andreichenko A.V. (2020). Zabezpechennia rozvytku bezvidkhodnoho vyrobnytstva v ahrarnomu sektori ekonomiky: teoretyko-metodolohichne obgruntuvannia [Ensuring the development of waste-free production in the agricultural sector of the economy: theoretical and methodological justification]. Akademichnyi ohliadAcademic review, 1 (52), 38-47. DOI: 10.32342/2074-5354-2020-1-52-4 [in Ukrainian].

10. Andreichenko A.V. (2018). Osnovni napriamy innovatsiinoho rozvytku bezvidkhodnoho ahropromyslovoho vyrobnytstva [The main directions of innovative development of waste-free agro-industrial production]. Naukovi zapysky Natsionalnoho universytetu «Ostrozka akademiia». Seriia: Ekonomika – Scientific notes of the National University «Ostroh Academy». Series: Economics, 8, 4-8 [in Ukrainian].

11. Andreichenko A.V. (2017). Stvorennia bezvidkhodnykh vyrobnytstv v APK yak ekonomiko-ekolohichna ta sotsialna problema suchasnosti [Creation of waste-free productions in the agro-industrial complex as an economic-ecological and social problem of the present]. Ekonomichnyi prostir – Economic space, 127, 61-69 [in Ukrainian].

12. Ofitsiinyi sait Vsesvitnoi silskohospodarskoi ta prodovolchoi orhanizatsii OON [Official site of the World Food and Agricultural Organization of the United Nations]. Retrieved from: http://www.fao.org/home/ru/ [in Ukrainian].

13. Shpykuliak O.H. (2011). Etapnist innovatsiinoho protsesu ta otsinka efektyvnosti innovatsiinoi diialnosti [Stages of the innovation process and evaluation of the effectiveness of innovation]. Ekonomika APK – Economics of agro-industrial complex, 12, S. 109-116 [in Ukrainian].

14. Ukraine’s greenhouse gas inventory 1990-2018. (2020). Annual National Inventory Report for Submission under the United Nations Framework Convention on Climate Change and the Kyoto Protocol. Kyiv. Retrieved from: https://unfccc.int/ru/node/228016 [in English].

15. Kurbatova T.O., & Hyrchenko Ye.V. (2019). Ekonomichni perspektyvy rozvytku sektoru biohazu na osnovi vykorystannia orhanichnykh vidkhodiv silskoho hospodarstva [Economic prospects for the development of the biogas sector based on the use of organic agricultural waste]. Modern economics, 14, 121-129 [in Ukrainian].

16. Kaletnik G.M., & Honcharuk I.V. (2020). Ekonomichni rozrakhunky potentsialu vyrobnytstva vidnovliuvalnoi bioenerhii u formuvanni enerhetychnoi nezalezhnosti ahropromyslovoho kompleksu [Economic calculations of the potential of renewable bioenergy production in the formation of energy independence of the agro-industrial complex]. Ekonomika APKEconomics of agro-industrial complex, 9, 6-16 [in Ukrainian].

17. Ofitsiinyi sait Bioenerhetychnoi asotsiatsii Ukrainy [Official site of the Bioenergy Association of Ukraine]. Retrieved from: https://uabio.org/ [in Ukrainian].

18. Green energy technologies market. Platforma dlia investytsii u vidnovliuvanu enerhetyku [Green energy technologies market. A platform for investment in renewable energy]. Retrieved from: https://getmarket.com.ua/ua [in Ukrainian].

19. Ofitsiinyi sait Derzhavnoho ahenstva z enerhoefektyvnosti ta enerhozberezhennia v Ukraini [Official site of the State Agency for Energy Efficiency and Energy Saving in Ukraine]. Retrieved from: https://saee.gov.ua/uk [in Ukrainian].

20. Ofitsiinyi sait Natsionalnoi komisii, shcho zdiisniuie derzhavne rehuliuvannia u sferakh enerhetyky ta komunalnykh posluh [Official site of the National Commission for State Regulation of Energy and Utilities]. Retrieved from: https://www.nerc.gov.ua/ [in Ukrainian].

21. Pro skhvalennia Enerhetychnoi stratehii Ukrainy na period do 2035 r. «Bezpeka, enerhoefektyvnist, konkurentospromozhnist» : rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 18 serpnia 2017 r. # 605-r [On approval of the Energy Strategy of Ukraine for the period up to 2035 «Security, energy efficiency, competitiveness»: order of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated August 18, 2017 № 605-r]. Retrieved from: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/n000212013/paran3#n3 [in Ukrainian].

22. Pro Natsionalnyi plan dii z vidnovliuvanoi enerhetyky na period do 2020 roku : rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy # 902-r vid 01.10.2014 r. [About the National Renewable Energy Action Plan for the period up to 2020: Order of the Cabinet of Ministers of Ukraine № 902-r of October 1, 2014]. Retrieved from: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/902-2014-%D1%80 [in Ukrainian].

23. European Green Deal: opportunities and threats to Ukraine. Retrieved from: http://www.ier.com.ua/files/publications/Policy_papers/IER/2020/european-green-dealenfinal_IER_com_ua.pdf/ [in English].

24. Changing how we produce and consume: New Circular Economy Action Plan shows the way to a climate-neutral, competitive economy of empowered consumers. Retrieved from: https://ec.europa.eu/commission/ presscorner/detail/en/ip_20_420 [in English].

25. Pro zasady monitorynhu, zvitnosti ta veryfikatsii vykydiv parnykovykh haziv: Zakon Ukrainy vid 12.12.2019 r. №377-IX [On the principles of monitoring, reporting and verification of greenhouse gas emissions: Law of Ukraine of 12.12.2019 № 377-IX]. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/377-20#Text [in Ukrainian].

26. Poriadok zdiisnennia monitorynhu ta zvitnosti shchodo vykydiv parnykovykh haziv: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 23.09.2020 r. №960 [Procedure for monitoring and reporting on greenhouse gas emissions: Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated 23.09.2020 №960]. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/960-2020-%D0%BF#Text [in Ukrainian].

27. Derzhekoinspektsiia bude kontroliuvaty vykydy parnykovykh haziv z 2021 roku [The State Coinspection will control greenhouse gas emissions from 2021]. Retrieved from: https://www.dei.gov.ua/posts/1256 [in Ukrainian].

28. Dosvid Yevropy ta svitu zastosuvannia biohazovykh tekhnolohii [Experience of Europe and the world of biogas technologies application]. Retrieved from: https://agrobiogas.com.ua/the-experience-of-europe-and-the-world-of-biogas-technologies/ [in Ukrainian].

All journal issues

About journal

Topics of the journal:

051 Economics

071 Accounting and taxation

072 Finance, banking and insurance

073 Management

075 Marketing

076 Business, trade and exchange activities

241 Hotel, restaurant and catering 

281 Public administration

 

Key information:
ISSN (print): 2411-4413
DOI: 10.37128

The journal “Economy, finances, management: Topical issues of science and practice” is included in the "List of Scientific Professional Editions of Ukraine". 

The scientific edition is assigned the Category "Б" in the field of economics in specialties 051, 071, 072, 073, 075, 076, 241, 281

(Order of the Ministry of Education and Science of Ukraine No. 249, March 17, 2020).

The journal “Economy, finances, management: Topical issues of science and practice” has a Digital Object Identifier (DOI)

The journal “Economy, finances, management: Topical issues of science and practice” is indexed in such database as Index Copernicus Value (https://journals.indexcopernicus.com/search/form)

 

The editorial board of the journal is guided by the principles of scientific, objectivity, professionalism, informational support of the most significant innovative researches, observance of standards of publishing ethics.

The purpose of the journal "Economics, finances, management: Topical issues of science and practical activity» is the coverage of leading scientific ideas in the economic, financial and management activities of the sectors of the national economy and the involvement of representatives of the domestic and foreign scientific professional community.

 

Objectives of the journal:

  • publication of research findings on innovation in the economy, financial and management spheres, innovation of production processes;
  • expanding partnerships with international scientific publishing organizations;
  • enhancing the culture of reviewing and annotating published material;
  • adherence to editorial ethics.

 

Article publishing is a paid service. Cost for printing in professional publications in accordance with the Decree of the Cabinet of Ministers of Ukraine of August 27, 2010 No. 796 "On approval of the list of paid services that can be provided by state educational institutions, other institutions of the educational system belonging to state and communal ownership" and the order Rector of the Higher Education University Mazura VA dated March 14, 2018 No. 93 “On setting the cost of printing in professional editions of the University”.

The cost of printing one page in professional editions of the university is 60 UAH.

An additional copy of the magazine with the mailing list costs 250 UAH.

Recipient: Vinnytsia National Agrarian University MFO 820172 Current account No. 31256282102055 Code 00497236 Bank State Treasury Service of Ukraine, Kyiv. VAT payer code 004972302286. Registration number 100271744. Purpose of payment: for printing an article in the journal: ”Economy, finances, management: Topical issues of science and practical activity "

History of journal:

It was founded in 1997 under the name "Bulletin of the Vinnytsia State Agricultural Institute". In 2010-2014 he was published under the title “Collection of scientific works of Vinnitsa National Agrarian University”.

From 2015 ”Economy, finances, management: Topical issues of science and practical activity” (Certificate of State Registration of Mass Media No. 21154-10954 of PR as of December 31, 2014)

The journal is the successor to the edition ”Collection of Scientific Papers of Vinnytsia National Agrarian University. Series: Economic Sciences. "