logo

Economy, finances, management: Topical issues of science and practical activity

space SCIENTIFIC JOURNALS OF VINNITSA NATIONAL AGRARIAN UNIVERSITY

Issue №: 1 (59)

Published: 2022.04.28
DOI: 10.37128/2411-4413-2022-1


Description:
The journal deals with the issues of efficiency of functioning of the national economics and organizational forms of management of the national economy. Attention is paid to the problems of marketing, management and efficiency of production and economic activity of agrarian enterprises. The issues of public administration and administration, accounting and taxation, banking and insurance, forecasting and modeling of economic processes, foreign economic activity, commodity flows of economic entities and their infrastructure support.

Read about journal

FINANCIAL MECHANISMS OF INFLUENCE ON THE DEVELOPMENT OF ENTERPRISES OF THE AGRICULTURAL SECTOR OF THE ECONOMY

DOI: 10.37128/2411-4413-2022-1-6
PDF Повернутись

VDOVENKO Larysa – Doctor of Economic Sciences, Professor, Head of the Department of Finance, Banking and Insurance, Vinnytsia National Agrarian University

(21008, Vinnytsia, 3, Soniachna Str., е-mail: vdovenko_larisa@i.ua).

 

VDOVENKO Iryna – Doctor of Philosophy by Specialty 072 «Finance, Banking and Insurance» (Kyiv, е-mail: vdovenko_iryna@i.ua)

Annotation
 

The article deals with the impact of financial mechanisms on the development of enterprises in the agricultural sector of the economy, formed on the basis of economic and financial policies of the state, the effectiveness of which can have a positive impact on the efficiency of individual enterprises and overall the development of agriculture. The author’s vision of the possibility of financial mechanisms for the development of agricultural enterprises is substantiated, it is described the influence of effective financial mechanisms that most contribute to financial security and regulation as the basis for increasing the financial potential of agricultural enterprises (state financial support mechanism, bank lending mechanism and insurance protection mechanism). Conclusions are made that the multiplicity of the relationship between the individual components of financial mechanisms, in its next reflection of  the specifics of financial security and financial regulation of processes in agro-industrial production, determines the nature of interaction between the enterprise and the external environment and manages the finances of the agricultural sector. The problems of the existing financial mechanisms and external and internal factors of their influence on the efficiency of development of agricultural enterprises are highlighted. The directions of improvement of financial maintenance of limited accesses of the enterprises of agrarian sector through the use of non-traditional mechanisms of crediting and development of an infrastructure of guarantee funds as establishments of credit support of agrarian sector are offered. The complex combination of various financial mechanisms with appropriate tools and effective levers influencing the development of enterprises in the agricultural sector of Ukraine creates conditions for stable and efficient agribusiness in an effective competitive environment,including the interests of enterprises and the state.

 

 

Keywords: financial mechanisms, bank lending mechanism, financial support, agricultural receipt, financial regulation, financial security, financial potential.

List of references
 

1.   Кovalova, O.V. (2019). Contseptualni strategichni priorytety rozroblenia structurnoi polityki stalogo rozvytku agrarnoho sektoru economiky: nacionalnyj i regionalnyj aspekty [Conceptual strategic options for developing a structural policy for sustainable development of the agricultural sector of the economy: national and regional aspects]. Visnyk Cherkaskoho natsionalnoho universytetu imeni Bohdana Khmelnytskoho. Seriia «Ekonomichni nauky» – Bulletin of Cherkasy National University named after Bohdan Khmelnytsky. Series «Economic Sciences», 2, 66-76. DOI: 10.31651/2076-5843-2019-2-66-76 [in Ukrainian].

2.   Demchyshak, N.B., Demchyshak, N.B., & Dubyk, O.I. (2017). Finansove reguliuvania innovaciyjnoho rozvytku agrarnoho sektoru Ukrainy v umovah integracijnyh protsesiv [Financial regulation of innovative development of the agricultural sector of Ukraine in the conditions of integration processes]. Investytsii:practyka ta dosvid – Investments: practice and experience, 23, 44-48 [in Ukrainian].

3.   Zhydiak, O.R. (2013). Finansovi skladovi rozvytku ahrarnoi sfery: mehanizmy ta vazheli [Financial components of agricultural development: mechanisms and levers]. Kyiv: NNC IAE [in Ukrainian].

4.   Nepochatenko, O.O., Ptashnyk, C.A., & Melnyk, K.M. (2019). Otsinka perspektyv konkurentospromozhnosti silskohospodarskyh pidpryyemstv [Assessment of   prospects   for   the   competitiveness   of   agricultural   enterprises]. Mizhnarodnyi naukovo-vyrobnychyi zhurnal «Ekonomika APK» – International Research and Production Journal «Economics of agro-industrial complex», 6, 46-52. DOI: https://doi.org/10.32317/2221-1055.201906045 [in Ukrainian].

5.   Stan kredytuvannia pidpryiemstv APK u 2020 rotsi [The state of lending to agricultural enterprises in 2020]. minagro.gov.ua. Retrieved from: https://minagro.gov.ua/ua/napryamki/finansovapolitika/kredituvannya/stankredituvan nya-pidpriyemstv-apk/stan-kredituvannya-pidpriyemstv-apk-u-2020-roci              [in Ukrainian].

6.   Uriad rozshyryv dostup ahrarnykh pidpryiemstv do pilhovoho kredytuvannia [The government has expanded the access of agricultural enterprises to soft loans]. www.me.gov.ua. Retrieved              from:       https://www.me.gov.ua/News/Detail?lang=uk- UA&id=1e5232fa-0ee5-4842-b4d7-1bd5439f9121&title=UriadRozshirivDostup AgrarnikhPidprimstvDoPilgovogoKredituvannia [in Ukrainian].

7.    Vdovenko, L.O., & Chernenko, O.S. (2017). Finansova bezpeka subjektiv pidpryjemnytstva v ahrarniy sferi [Financial security of business entities in the agricultural sector]. Vinnytsia: TOV «Nilan-LND» [in Ukrainian].

8.    Gadzalo, Ya.M., & Luzan, Yu.Ya. (2017). Zemelna reforma: problemy ta perspektyvy rozvytku ahrarnoi reformy [Land reform: problems of prospects for the development of agrarian reform]. Mizhnarodnyi naukovo-vyrobnychyi zhurnal«Ekonomika APK» – International Research and Production Journal «Economics of agro-industrial complex», 1, 5-14 [in Ukrainian].

9.   Volkova, N.I., & Sviridova, K.D. (2017). Analiz problem kredytuvania maloho I serednioho biznesu v suchasnyh economichnyh umovah [Analysis of small and medium business lending problems in modern economic conditions]. Finansy, oblik, audyt – Finance, accounting, audit, 1, 5-14 [in Ukrainian].

10.              Pro vnecenia zmin do deyakyh zakonodavchyh aktiv Ukrainy shchodo funktsionuvania ta obigu ahrarnyh rozpysok: Zakonoproekt № 2805-d [Draft Law№ 2805-d «On amendments to the current legislative acts of Ukraine on the functioning and circulation of agricultural paintings»]. (2020, November 19). w1.c1.rada.gov.ua.                                        Retrieved                    from: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=70479 [in Ukrainian].

11.              Аhrarni rozpysky. wiki.legalaid.gov.ua. Retrieved from: https://wiki.legalaid.gov.ua/index.php/%D0%90%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1% 80%D0%BD%D1%96_%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B8 [in Ukrainian].

12.       Rynok   ahrostrahuvania   v   2018   anderaitynhovomu   roci                [Agricultural insurance market   in  the   2018        underwriting         year.                Analytical  research]. minagro.gov.ua. Retrieved from: URL: https://minagro.gov.ua/storage/app/sites/1/ управління%20фінансів/Страхування/%20агрострахування%20%20у%202018.p df [in Ukrainian].

13.       Kaletnik, G.M., & Shynkovych, A.V. (2020). Ocinka orhanizaciyno- informacijnoho zabezpeczenia antykryzovoho upravlinia ahroformuvan. [Rating organizational and information support of crisis management of agricultural formations]. Ekonomika, finansy, menedzment: aktualni pytania nauky i praktyky – Economy, finances, management: topical issues of science and practical activity,1 (51), 7-23. DOI: 10.37128/2411-4413-2020-1-1 [in Ukrainian].

14.       Hudoliy, L.M. (2017). Finansovo-economichnyi mehanizm efektyvnoho funktsionuvania ahrarnyh pidpryjemstv Ukrainy [Financial and economic mechanism of   effective    functioning    of    agricultural    enterprises    of    Ukraine].    Kyiv: CP «КОMPRYNT» [in Ukrainian].

15.          Ilchuk, M.M., Nikitchenko, C.O., & Pereguda, Ye.F. (2016). Dyversyfikatsiya diyalnosti pidpryyemnytskih struktur ahrarnoi sfery [Diversification of business structures of the agricultural sector]. Mizhnarodnyi naukovo-vyrobnychyi zhurnal «Ekonomika APK» – International Research and Production Journal «Economics of agro-industrial complex», 4, 13-20 [in Ukrainian].

16.       Pro Derzhavnyi biudzhet Ukrainy na 2020 rik: Zakon Ukrainy № 294-IX [Law of Ukraine «On the State Budget of Ukraine for 2020» № 294-IX]. (2019, November     14).                zakon.rada.gov.ua.     Retrieved                              from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/294-20#Text [in Ukrainian].

17.       Hudoliy, L.M., & Shevchenko, N.Yu. (2015). Mehanizm finansovoho zabezpechenia ahrarnyh pidpryyemstv Ukrainy na serelniostrokovu perspektyvu [The mechanism of financial support of agricultural enterprises of Ukraine in the medium term]. Retrieved from: http://journals.nubip.edu.ua/index.php/Economica

/article/viewFile/5899/5803 [in Ukrainian]

18.              Dotatsii dlia APK – 2021 [Grants for agro-industrial complex – 2021]. agropolit.com. Retrieved from: https://agropolit.com/spetsproekty/909-agrariyi- otrimali-z-byudjetu-15-mlrd-grn-dotatsiy-za-2021-rik [in Ukrainian].

 

19.       Kaletnik, G., Honcharuk, I., Yemchyk, T., & Okhota, Yu. (2020). The World    Experience    in    the    Regulation    of    the    Land     Circulation. European     Journal     of     Sustainable     Development,     9     (2),      557-568. DOI: https://doi.org/10.14207/ejsd.2020.v9n2p557 [in English].

 

All journal issues

About journal

Topics of the journal:

051 Economics

071 Accounting and taxation

072 Finance, banking and insurance

073 Management

075 Marketing

076 Business, trade and exchange activities

241 Hotel, restaurant and catering 

281 Public administration

 

Key information:
ISSN (print): 2411-4413
DOI: 10.37128

The journal “Economy, finances, management: Topical issues of science and practice” is included in the "List of Scientific Professional Editions of Ukraine". 

The scientific edition is assigned the Category "Б" in the field of economics in specialties 051, 071, 072, 073, 075, 076, 241, 281

(Order of the Ministry of Education and Science of Ukraine No. 249, March 17, 2020).

The journal “Economy, finances, management: Topical issues of science and practice” has a Digital Object Identifier (DOI)

The journal “Economy, finances, management: Topical issues of science and practice” is indexed in such database as Index Copernicus Value (https://journals.indexcopernicus.com/search/form)

 

The editorial board of the journal is guided by the principles of scientific, objectivity, professionalism, informational support of the most significant innovative researches, observance of standards of publishing ethics.

The purpose of the journal "Economics, finances, management: Topical issues of science and practical activity» is the coverage of leading scientific ideas in the economic, financial and management activities of the sectors of the national economy and the involvement of representatives of the domestic and foreign scientific professional community.

 

Objectives of the journal:

  • publication of research findings on innovation in the economy, financial and management spheres, innovation of production processes;
  • expanding partnerships with international scientific publishing organizations;
  • enhancing the culture of reviewing and annotating published material;
  • adherence to editorial ethics.

 

Article publishing is a paid service. Cost for printing in professional publications in accordance with the Decree of the Cabinet of Ministers of Ukraine of August 27, 2010 No. 796 "On approval of the list of paid services that can be provided by state educational institutions, other institutions of the educational system belonging to state and communal ownership" and the order Rector of the Higher Education University Mazura VA dated March 14, 2018 No. 93 “On setting the cost of printing in professional editions of the University”.

The cost of printing one page in professional editions of the university is 60 UAH.

An additional copy of the magazine with the mailing list costs 450 UAH.

Recipient: Vinnytsia National Agrarian University MFO 820172 Current account No. 31256282102055 Code 00497236 Bank State Treasury Service of Ukraine, Kyiv. VAT payer code 004972302286. Registration number 100271744. Purpose of payment: for printing an article in the journal: ”Economy, finances, management: Topical issues of science and practical activity "

History of journal:

It was founded in 1997 under the name "Bulletin of the Vinnytsia State Agricultural Institute". In 2010-2014 he was published under the title “Collection of scientific works of Vinnitsa National Agrarian University”.

From 2015 ”Economy, finances, management: Topical issues of science and practical activity” (Certificate of State Registration of Mass Media No. 21154-10954 of PR as of December 31, 2014)

According to the decision of National Council of Television and Radio Broadcasting of Ukraine from 25.04.2024 No. 1337 the scientific journal «Economy, finances, management: topical issues of science and practical activity» has the ID of the Media R30-05171.