logo

Economy, finances, management: Topical issues of science and practical activity

space SCIENTIFIC JOURNALS OF VINNITSA NATIONAL AGRARIAN UNIVERSITY

Issue №: 2 (30)

Published: 2018.02.23
DOI: XX.XXXXX/XXXXXXXXXXXXX


Description:
The magazine deals with the problems of the agricultural sector of the economy in the context of integration and processes of globalization. Attention is paid to the issues of development of digital economy, rural territories, technologies of enterprise management and organization of accounting, problems of legal support of economic processes, market tendencies of development of various branches of economy. Particular attention is paid to green tourism as a promising segment of the national economy.

Read about journal

GENERALIZATION OF THE METHODOLOGICAL APPROACHES FOR ASSESSING THE LEVEL OF ECONOMIC SECURITY AT THE ENTERPRISE AIMED AT THE OPTIMAL EXTERNAL AND INTERNAL THREATS DIAGNOSIS CHOICE

DOI: XX.XXXXX/XXXXXXXXXXXXX
PDF Повернутись

MELIKHOVA Tetiana  Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Accounting, Analysis, Taxation and Audit, Zaporizhzhya State Engineering Academy (69006, Zaporizhzhya, 226, Sobornyi Av., e-mail: tanya_zp_zgia@ukr.net).

Annotation

The methodical approaches for the estimation of the economic security level at the enterprise are investigated. There identified and summarized the methodological approaches for determining the economic security at enterprises which are based on the detailed analysis of the methodological approaches for the economic security of enterprises: approach based on the analysis of the enterprise’s financial condition, profit-investment approach, three-dimensional approach, resource-functional approach, indicator-index approach, indicator approach, programmatic target approach, approach for functional components of economic security, expert approach, matrix approach, narrow-functional approach, approach based on the theory of economic risks, accounting approach, economic and mathematical modeling approach, approach of the probability of bankruptcy of the enterprise. There also investigated existing groups of approaches for formation of the methodology for assessing the level of economic security at the enterprise. In the article also emphasized the optimal methodological approaches for assessing the level of economic security at the enterprise: resource-functional, program-target and indicator approaches, as they are simpler for usage at the enterprise level and allow quickly and with maximum reliability estimate the level of enterprise's economic security without attracting additional specialists.

Keywords: methodological approaches, estimation, level, economic safety at the enterprise, resource-functional, program-target and indicator approaches.

List of references

1. Kozachenko H.V. Ekonomycheskaia bezopasnost': suschnost' y mekhanyzmy obespechenyia: monohrafyia / H.V. Kozachenko, V.P. Ponomarev, O.M. Liashenko: – K.: Lybra, 2003. – 280 p.

2. Donets' L.I. Ekonomichna bezpeka pidpryiemstva / L.I. Donets', N.V. Vaschenko: navch. posib. dlia stud. vuziv. – K.: TsUL, 2008. – 240 p.

3. Susidenko V.T. Metody otsinky finansovoi bezpeky torhovel'noho pidpryiemstva / V.T. Susidenko, O.V. Susidenko // [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: http://www.ej.kherson.ua.

4. Vasyl'tsiv T.H. Ekonomichna bezpeka Ukrainy: stratehiia ta mekhanizmy zmitsnennia : [monohrafiia] / T.H. Vasyl'tsiv. – L'viv : Aral, 2008. – 384 p.

5. Maslak O.I. Pidkhody schodo otsiniuvannia rivnia ekonomichnoi bezpeky pidpryiemstv / O.I. Maslak, N. Ye. Hryshko //[Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: http://www.kdu.edu.ua.

6. Prokopishyna O.V. Upravlinnia ekonomichnoiu bezpekoiu zovnishn'oekonomichnoi diial'nosti pidpryiemstva: avtoref. dys... kand. ekon. nauk: 08.00.04 / O.V. Prokopishyna. – Kharkivs'kyj natsional'nyj ekonomichnyj un-t. – Kharkiv, 2009. – 20 p.

7. Podluzhna N.O. Orhanizatsiia upravlinnia ekonomichnoiu bezpekoiu pidpryiemstva : avtoref. dys. na zdobuttia nauk, stupenia kand. ekon. nauk : spets. 08.06.01 “Ekonomika, orhanizatsiia i upravlinnia pidpryiemstvamy” / Instytut ekonomiky promyslovosti HAH Ukrainy / N.O. Podluzhna. – Donets'k, 2003. – 20 p.

8. Pilova D.P. Formuvannia ta otsinka ekonomichnoi bezpeky hirnycho-zbahachuval'nykh pidpryiemstv: avtoref. dys. kand. ekon. nauk: spetsial'nist' 08.00.04 – ekonomika ta upravlinnia pidpryiemstvamy/ Kryvoriz'kyj tekhnichnyj universytet. – Kryvyj rih, 2007. – 16 p.

9. Osnovy ekonomycheskoj bezopasnosty. (Hosudarstvo, rehyon, predpryiatye, lychnost') / [pod. red. E. A. Olejnykova]. – M. : ZAO “Byznes-shkola “Yntel-Syntez”, 1997. – 288 p.

10. Muntiian V.I. Ekonomichna bezpeka Ukrainy. / V.I. Muntiian. – K.: V-vo KVITs, 1999. – 462 p.

11. Yaremenko O.F. Mekhanizm upravlinnia ekonomichnoiu bezpekoiu mashynobudivnoho pidpryiemstva: avtoref. dys… kand. ekon. nauk: spetsial'nist' 08.00.04 / O.F. Yaremenko. – Khmel'nyts'kyj, 2009. – 20 p.

12. Yl'iashenko S.Y. Sostavliaiuschye ekonomycheskoj bezopasnosty predpryiatyia y podkhody k ykh otsenke / S.Y. Yl'iashenko // Aktual'ni problemy ekonomiky. – 2003. – № 3 (21). –Pp. 12-19.

13. Nahorna I.I. Otsinka stijkoi ekonomichnoi bezpeky promyslovoho pidpryiemstva / I.I. Nahorna // [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: 241_nagorna_i.i._ocinka_stijkoi_ekonomichnoi_bezpeki.

14. Shemaieva L.H. Ekonomichna bezpeka pidpryiemstv u stratehichnij vzaiemodii z sub'iektamy zovnishn'oho seredovyscha: avtoref. dys. d-ra. ekon. nauk / L.H. Shemaieva. – K., 2010. – 39 p.

15. Piriatins'ka I.V. Systematyzatsiia pidkhodiv do otsinky ekonomichnoi bezpeky budivel'nykh pidpryiemstv : nauk.-tekhn. zb. / I.V. Piriatins'ka // Komunal'ne hospodarstvo mist. – 2013. – № 106. – Pp. 266-271.

16. Kamyshnykova E. V. Metody formyrovanyia kompleksnoj otsenky urovnia ekonomycheskoj bezopasnosty predpryiatyia [Tekst] / E.V. Kamyshnykova // Aktual'ni problemy ekonomiky. – 2009. – № 12(102). – Pp. 87-92.

17. Hnylyts'ka L.V. Vykorystannia kontseptual'nykh osnov zbalansovanoi systemy ekonomichnykh pokaznykiv dlia otsinky stanu ta rivnia ekonomichnoi bezpeky sub'iektiv hospodars'koi diial'nosti [Tekst] / L.V. Hnylyts'ka // Finansy, oblik i audyt. – 2011. – № 18. – Pp. 263-271.

18. Il'iashenko S.M. Skladovi ekonomichnoi bezpeky pidpryiemstva i pidkhody do ikh otsinky / S.M. Il'iashenko // Aktual'ni problemy ekonomiky. – 2003. – № 3. – Pp. 12-19.

19. Franchuk V.I. Naukovo-metodychni pidkhody do otsinky rivnia ekonomichnoi bezpeky komertsijnoho banku / V.I. Franchuk, S.I. Mel'nyk //[Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: file:///C:/Users/Nout/Downloads.

20. Yl'iashenko S.N. Otsenka sostavliaiuschykh ekonomycheskoj bezopasnosty predpryiatyia / S.N. Yl'iashenko // Nauch. tr. DonNTU. – Donetsk, 2002. – № 48. – Pp. 16-22.

21. Zabyiako S.V. Rysk-menedzhment – osnova ekonomycheskoj bezopasnosty predpryiatyia / S.V. Zabyiako E.S. Svetlova // Zaschyta ynformatsyy. Konfydent. – 2002. – № 3. – Pp. 51-55.

22. Koval'ov D. Kil'kisna otsinka rivnia ekonomichnoi bezpeky pidpryiemstva / D. Koval'ov, I. Plietnykova // Ekonomika Ukrainy. – 2001. – № 4. – Pp. 35-40.

23. Pokropyvnyj S.F. Ekonomika pidpryiemstva / za red. S.F. Pokropyvnoho. – Vyd. 2-he pererob. ta dop. – K. : KNEU. – 2000. – 528 p.

24. Koknaieva M.O. Osoblyvosti formuvannia metodychnoho instrumentariiu doslidzhennia finansovo-ekonomichnoi bezpeky torhovel'nykh pidpryiemstv / M.O. Koknaieva // Ekonomichnyj chasopys-XXI. – 2012. – № 5-6. – Pp. 53-55.

25. Koval'chuk N.O. Pidkhody schodo otsiniuvannia finansovo-ekonomichnoi bezpekyvitchyznianykh pidpryiemstv / N.O. Koval'chuk, A.H. Korbutiak // http://nbuv.gov.ua.

26. Zabrodskyj V. Teoretycheskye osnovy otsenky ekonomycheskoj bezopasnosty otrasly y fyrmy / V. Zabrodskyj, N. Kapustyn // Byznes-ynform. – 1999. – № 15-16. – Pp. 35-37.

27. Ivanova N.S. Otsinka efektyvnosti systemy ekonomichnoi bezpeky ahropromyslovykh pidpryiemstv: Dys. k. e. n. : 08.00.04 / N.S. Ivanova. – Zaporizhzhia, 2011. – 268 p.

28. Skoruk O. V. Formuvannia stratehii ekonomichnoi bezpeky pidpryiemstv dytiachoho kharchuvannia: dys. kand. ek. Nauk : 08.00.04/ O.V. Skoruk. – Lets'k., 2012. – 269 p.

29. Tambovtsev V.L. Ekonomycheskaia bezopasnost' khoziajstvennykh system: struktura problemy. / V.L. Tambovtsev // Vestnyk Moskovskoho hosudarstvennoho unyversyteta. Seryia 6, Ekonomyka. – 1995. – №3. – Pp. 3-9.

30. Bojkevych O.R. Stratehichni priorytety ta zasoby zmitsnennia ekonomichnoi bezpeky torhovel'noho pidpryiemstva / O.R. Bojkevych // Avtoref. dys... kand. ekon. Nauk / Bojkevych O.R.: nauk. ker. Vasyl'tsiv T. H.: – L'viv, 2011. – 22 p.

31. Verhun A.M. Diahnostyka rivnia finansovo-ekonomichnoi bezpeky pidpryiemstva / A. M. Verhun, M.M. Savchenko, I.O. Tarasenko // [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: http://nbuv.gov.ua.

32. Klopov I.O. Upravlinnia ekonomichnoiu bezpekoiu promyslovoho pidpryiemstva. / I.O. Klopov – [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu : http://www.nbuv.gov.ua.

33. Konspekt lektsij z dystsypliny “Tenolohiia diial'nosti analitykiv z pytan' finansovo-ekonomichnoi bezpeky” dlia studentiv spetsial'nosti 8.18010014 “Upravlinnia finansovo-ekonomichnoiu bezpekoiu” / Zh.S. Shylo. – Rivne: NUVHP, 2014. – 49 p.

34. Bondarenko O.M. Otsinka ekonomichnoi bezpeky aviakompanii: avtoref. dys. kand. ekon. nauk: 08.07.04 / O.M. Bondarenko; Natsional'nyj aviatsijnyj universytet. – K., 2004. – 24 p.

35. Zyma L.M. Orhanizatsijno-ekonomichni mekhanizmy upravlinnia ekonomichnoiu bezpekoiu pidpryiemstv stratehichnoho znachennia: avtoref. dys… kand. ekon. nauk: 08.06.01./ Leonid Mykolajovych Zyma; [Donets'k. nats. univ-t]. – Donets'k, 2004. – 12 p.

36. Kapitula S.V. Otsinka ta upravlinnia ekonomichnoiu bezpekoiu pidpryiemstva (na prykladi hirnycho-zbahachuval'nykh kombinativ Ukrainy): avtoref. dys... kand. ekon. nauk: 08.00.04 / S. V. Kapitula; Kryvoriz. tekhn. un-t. – Kryvyj rih, 2009. – 20 p.

37. Kovalev D. Ekonomycheskaia bezopasnost' predpryiatyia / D. Kovalev, T. Sukhorukova // Ekonomyka Ukrayny. – 1998. – № 10. – Pp. 48-51.

38. Osnovy ekonomichnoi bezpeky : pidruch. / O.M. Bandurka, V.Ye. Dukhov, K.Ya. Petrova, I.M. Cherviakov. – Kyiv : Vyd-vo nats. un-tu vnutr. sprav, 2003. – 236 p.

39. Kozachenko H.V. Otsiniuvannia ekonomichnoi bezpeky pidpryiemstva: analiz osnovnykh pidkhodiv / H.V. Kozachenko, Yu.S. Pohorelov // [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: https://www.google.com.ua.

40. Atamanov H.A. O nekotorykh metodolohycheskykh aspektakh yssledovanyia ekonomycheskoj bezopasnosty sub'ektov ekonomycheskoj deiatel'nosty. V kn.: Mekhanyzm ekonomyko-pravovoho obespechenyia natsyonal'noj bezopasnosty: opyt, problemy, perspektyvy. — Krasnodar: NYY ekonomyky YuFO, 2010. – Pp.24-34.

41. Rajzberh B.A. Hosudarstvennoe upravlenye ekonomycheskymy y sotsyal'nymy protsesamy : [uchebn. posobye] / B.A. Rajzberh. – M.: Fynansy, 2010. – 412 p.

42. Ekonomichna bezpeka Ukrainy: sutnist' i napriamky zabezpechennia / V.T. Shlemko, I. F. Bin'ko : Monohrafiia. – K. : NISD, 1997. – 144 p.

43. Tkachenko A.M. Otsinka rivnia ekonomichnoi bezpeky pidpryiemstva / A.M. Tkachenko, O.L. Reznikov // Visnyk ekonomichnoi nauky Ukrainy. – 2010. – №1. – Pp. 101-106.

44. Piriatins'ka I.V. Systematyzatsiia pidkhodiv do otsinky ekonomichnoi bezpeky budivel'nykh pidpryiemstv : nauk.-tekhn. zb. / I.V. Piriatins'ka // Komunal'ne hospodarstvo mist. – 2013. – № 106. – Pp. 266-271.

45. Hladchenko T.M. Ekonomichna bezpeka pidpryiemnyts'koi diial'nosti. / T.M. Hladchenko // Zbirnyk naukovykh prats' „Aktual'ni problemy mizhnarodnykh vidnosyn” – Vyp. 26. – K.: VPTs “Kyivs'kyj universytet”, Instytut mizhnarodnykh vidnosyn, 2001. – Pp. 295 - 299.

46. Horiacheva K.S. Otsinka rivnia finansovoi bezpeky pidpryiemstva [Elektronnyj resurs] / K.S. Horiacheva. – Rezhym dostupu: http://dspace.uabs.edu.ua.

47. Pojda-Nosyk N.N. Naukovo-metodychni pidkhody do otsinky rivnia finansovoi bezpeky pidpryiemstva / N.N. Pojda-Nosyk // [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: http://journals.uran.ua.

48. Dovbnia S.B. Diahnostyka rivnia ekonomichnoi bezpeky pidpryiemstva / S.B. Dovbnia, N.Yu. Hichova // Finansy pidpryiemstv. – 2008. – № 4. – Pp. 88-97.

49. Cherniak H.M. Otsiniuvannia rivnia ekonomichnoi bezpeky enerhetychnykh pidpryiemstv v umovakh ievrointehratsii / H.M. Cherniak // [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: http://ev.fmm.kpi.ua.

All journal issues

About journal

Topics of the journal:

051 Economics

071 Accounting and taxation

072 Finance, banking and insurance

073 Management

075 Marketing

076 Business, trade and exchange activities

241 Hotel, restaurant and catering 

281 Public administration

 

Key information:
ISSN (print): 2411-4413
DOI: 10.37128

The journal “Economy, finances, management: Topical issues of science and practice” is included in the "List of Scientific Professional Editions of Ukraine". 

The scientific edition is assigned the Category "Б" in the field of economics in specialties 051, 071, 072, 073, 075, 076, 241, 281

(Order of the Ministry of Education and Science of Ukraine No. 249, March 17, 2020).

The journal “Economy, finances, management: Topical issues of science and practice” has a Digital Object Identifier (DOI)

The journal “Economy, finances, management: Topical issues of science and practice” is indexed in such database as Index Copernicus Value (https://journals.indexcopernicus.com/search/form)

 

The editorial board of the journal is guided by the principles of scientific, objectivity, professionalism, informational support of the most significant innovative researches, observance of standards of publishing ethics.

The purpose of the journal "Economics, finances, management: Topical issues of science and practical activity» is the coverage of leading scientific ideas in the economic, financial and management activities of the sectors of the national economy and the involvement of representatives of the domestic and foreign scientific professional community.

 

Objectives of the journal:

  • publication of research findings on innovation in the economy, financial and management spheres, innovation of production processes;
  • expanding partnerships with international scientific publishing organizations;
  • enhancing the culture of reviewing and annotating published material;
  • adherence to editorial ethics.

 

Article publishing is a paid service. Cost for printing in professional publications in accordance with the Decree of the Cabinet of Ministers of Ukraine of August 27, 2010 No. 796 "On approval of the list of paid services that can be provided by state educational institutions, other institutions of the educational system belonging to state and communal ownership" and the order Rector of the Higher Education University Mazura VA dated March 14, 2018 No. 93 “On setting the cost of printing in professional editions of the University”.

The cost of printing one page in professional editions of the university is 60 UAH.

An additional copy of the magazine with the mailing list costs 250 UAH.

Recipient: Vinnytsia National Agrarian University MFO 820172 Current account No. 31256282102055 Code 00497236 Bank State Treasury Service of Ukraine, Kyiv. VAT payer code 004972302286. Registration number 100271744. Purpose of payment: for printing an article in the journal: ”Economy, finances, management: Topical issues of science and practical activity "

History of journal:

It was founded in 1997 under the name "Bulletin of the Vinnytsia State Agricultural Institute". In 2010-2014 he was published under the title “Collection of scientific works of Vinnitsa National Agrarian University”.

From 2015 ”Economy, finances, management: Topical issues of science and practical activity” (Certificate of State Registration of Mass Media No. 21154-10954 of PR as of December 31, 2014)

The journal is the successor to the edition ”Collection of Scientific Papers of Vinnytsia National Agrarian University. Series: Economic Sciences. "