logo

Economy, finances, management: Topical issues of science and practical activity

space SCIENTIFIC JOURNALS OF VINNITSA NATIONAL AGRARIAN UNIVERSITY

Issue №: 6 (46)

Published: 2019.08.13
DOI: 10.37128/2411-4413-2019-6


Description:
The magazine deals with the problems of the agricultural sector of the economy in the context of integration and processes of globalization. Attention is paid to the issues of development of digital economy, rural territories, technologies of enterprise management and organization of accounting, problems of legal support of economic processes, market tendencies of development of various branches of economy. Particular attention is paid to green tourism as a promising segment of the national economy.

Read about journal

THEORETICAL BASES OF ADAPTIVE MANAGEMENT OF AGRARIAN SPHERE OF THE REGION

DOI: 10.37128/2411-4413-2019-6-1
PDF Повернутись

PRIAMUHINA Natalia  -  Doctor of Economics Sciences, Professor, UTA Academician, Head of 

the Department of Economics, Vinnytsia National Agrarian University (21008, Vinnitsa, Soniachna str, 3, 

e-mail: 877muha@gmail.com).

MOKRII  Оlha  -  Postgraduate Student of the Department of Management and Business 

Administration, Cherkasy State Technological University (37733, Poltava region, Orzhitsky district, 

Zolotukhi village, 23 Shiroka St., e-mail: olhamokrii@gmail.com). 

Annotation

The theoretical principles of adaptive management of agrarian sphere of the region are formulated 

in the article. The current state and main directions of the study of adaptive management are outlined. It 

has been identified that adaptive management is an interdisciplinary concept and has a wide scope. Based 

on the morphological analysis the following basic approaches to the interdisciplinary interpretation of the 

definition of “adaptive management” are identified and substantiated: process, system, structural, system-structural, functional and complex. Representatives of each approach to interpretation  are described, 

characteristics and advantages and disadvantages are outlined.

The mechanism, functions and stages of forming an adaptive control system at micro-  and macro-levels are investigated. On the basis of the performed theoretical analysis, the aut hors formulated the 

definition and created the author's model of implementation of adaptive management, which involves 

making management decisions based on changes in the environment of the object's existence and its 

adaptation to them.

The essential differences of adaptive, anti-crisis and antisipative management are outlined. The 

purpose, main task, orientation, period and form of implementation, tools, characters of interaction with 

the operating environment, goals, processing and ways of gathering information of such types of 

management are investigated.

A wide range of definitions of adaptive management at the micro and macro levels have been 

analyzed and evaluated. The concept of adaptive management of agrarian sphere of the region is defined. 

The connection between the level of development of infrastructure, institutions, institutes and efficiency of 

the economy of the country and agrarian sphere in particular is noted. It is determined that the adaptive 

management of the agrarian sphere of the region should be based on a systematic approach using modern 

methods of management theory.

Keywords: adaptation, adaptive management, adaptive management system, agrarian sphere, agrarian sphere of the region, adaptation mechanism.

List of references

1. Adamiv M. (2010). Sutnist ta rol antysypatyvnoho upravlinnya na pidpryyemstvakh [The essence 

and role of antisipative management in enterprises]. Halytskyy ekonomichnyy visnyk – Galician Economic 

Bulletin. 3(28), 112-121 [in Ukrainian]. 

2. Alyeksyeyev S. B. (2003). Formuvannya adaptyvnoho upravlinnya pidpryyemstvamy vuhilnoho

mashynobuduvannya [Formation of adaptive management of coal-mining enterprises]. Extended abstract 

of candidate’s thesis. Donetsk, 21 [in Ukrainian]. 

3.  Bazylyuk  V.V. (2016).  Metody  ta  instrumenty  mekhanizmu  adaptyvnoho  upravlinnya

vydavnycho-polihrafichnoyu  diyalnistyu  v  umovakh  instytutsiynykh  zmin  [Methods and tools of the 

mechanism of adaptive management of publishing and printing activities in the conditions of institutional 

changes].  Skhidna  yevropa: ekonomika,  biznes  ta  upravlinnya –  Eastern Europe: economy, business and 

management. 2, 66-69 [in Ukrainian]. 

4.  Romanovskyy  O.H.  (2018).  Hotovnist  do  adaptyvnoho  upravlinnya  suchasnoho  menedzhera  v

umovakh  konkurentsiyi  na  rynku  pratsi  [Willingness to adaptive management of the modern manager in 

the conditions of competition in the labor market] . Nats. tekhn. un-t «Kharkiv. politekhn. in-t» – Nat. tech. 

University of Kharkiv. polytechnics inst-t. Kharkiv : NTU «KHPI», 161 [in Ukrainian].

5. Demyanenko  T.  I.  (2014)  Vdoskonalennya  systemy  adaptyvnoho  upravlinnya na  promyslovykh

pidpryyemstvakh  [Improvement of the system of adaptive management at industrial enterprises].  Naukovyy

visnyk  Khersonskoho  derzhavnoho  universytetu.  Seriya Ekonomichni nauky  –  Scientific Bulletin of 

Kherson State University. Series economic sciences. 9-1. Part 3, 96-99 [in Ukrainian].

6.  Kryuchkovoyi  I.V.  (Eds.).    (2010).  Ekonomika  Ukrayiny:  shokovi  vplyvy  ta  shlyakh  do  stabilʹnoho

rozvytku  [The Ukrainian economy: shock effects and the path to sustainable development].  In-t  ekon.  ta

prohnozuv – Institute of economics. and predicted. Kiev, 480 [in Ukrainian].

7.  Kovbasyuka  YU.V.,  Troshchynskoho  V.P., &  Surmina  YU.P. (Eds.).    (2010).  Entsyklopedychnyy

slovnyk  z  derzhavnoho  upravlinnya  [Encyclopedic dictionary of public administration].  Kiev: NADU, 

2010, 819 [in Ukrainian].

8.  Yelnykova  H.V.  (2005).  Naukovi  osnovy  adaptyvnoho  upravlinnya  zakladamy  ta  ustanovamy

zahalnoyi  serednoyi  osvity  [Scientific bases of adaptive management of general secondary education

institutions]. Extended abstract of Doctor’s thesis. Lugansk: b. v. [in Ukrainian]. 

9.  Kravchenko  S.  A.  (2007).  Osobennosty  fynansovo–kredytnoho  mekhanyzma

funktsyonyrovanyya  selʹskokhozyaystvennykh  predpryyatyy  v  peryod  adaptatsyy  k  uslovyyam  rynka

[Features of financial-credit mechanism of functioning of agricultural enterprises in the period of 

adaptation to market conditions]. Ekonomika APK – Economics of agriculture. 5, 114-120 [іn Russian]. 

10. Kurylo  L.I.,  & Slozko  T.M. (2016)  Transaktsiyni  vytraty  v  instytutsionalʹnomu  seredovyshchi

ahrarnoho sektoru ekonomiky [Transaction costs in the institutional environment of the agrarian sector of 

the economy]. Ekonomichni studiyi – Economics studios. 2 (10), 71-7 [in Ukrainian].

11.  Levytskyy  V.V. (2012)  Vplyv  systemy  adaptyvnoho  upravlinnya  na  ekonomichnu  stiykist

pidpryyemstva  [Influence of the system of adaptive management on the economic stability of the 

enterprise].  Visnyk  Lvivskoyi  komertsiynoyi  akademiyi.  Seriya  ekonomichna  –  Bulletin of the Lviv 

Commercial Academy. The series is economical. 39, 18-21 [in Ukrainian].

12.  Maslodudov  YU.A. (2010).  Formyrovanye  orhanyzatsyonno-ékonomycheskoho  mekhanyzma

adaptyvnoho  upravlenyya  mashynostroytelʹnym  predpryyatyem  [Formation of the organizational and 

economic mechanism of adaptive management of a machine-building enterprise].  Extended abstract of 

candidate’s thesis. M., 25 [іn Russian]. 

13.  Ovchynnikova  V.O.,  &  Kharlamova  I.  M.  (2017).  Adaptyvne  upravlinnya  zaliznychnym

transportom  Ukrayiny  [Adaptive management of the railway transport of Ukraine].  Naukovyy  visnyk

Uzhhorodskoho  natsionalʹnoho  universytetu.  Seriya:  Mizhnarodni  ekonomichni  vidnosyny  ta  svitove

hospodarstvo  –  cientific Bulletin of Uzhgorod National University. Series: International Economic 

Relations and the World Economy. 15(2), 55-59 [in Ukrainian]. 

14.  Oliferuk  S.I. (2012)  Adaptyvne  upravlinnya  rozvytkom  silʹsʹkoho  hospodarstva:  sutnistʹ  ta

oznaky [Adaptive management of agricultural development: essence and features]. Efektyvna ekonomika: 

Elektronne  naukove  fakhove  vydannya  –  Effective economics: Electronic scientific professional edition.

12. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1648 [in Ukrainian]. 

15.  Poyda-Nosyk  N.N.  (2015)  Adaptyvne  upravlinnya  v  systemi  zabezpechennya  finansovoyi

bezpeky  korporatyvnoho  pidpryyemstva  [Adaptive management in the system of ensuring the financial 

security of a corporate enterprise].  Informatsiyna ta  ekonomichna  bezpeka (INFECO-2015): materialy II

Mizhnarodnoyi  nauk.-prakt.  Internet-konferentsiyi (May 21-22, Kharkiv)  –  Proceedings of the Second 

International Science Practice. Internet conferences «Information and Economic Security».  Kharkiv: 

KHIBS UBS NBU. URL: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/9100 [in Ukrainian].

16. Raevneva  E.V.,  &  Kucheruk  E.  N. (2007).  Adaptyvnoe  upravlenye  povedenyem  predpryyatyya: 

katehoryalnyy  bazys  [Adaptive management of enterprise behavior: categorical basis].  Nauchnyy

ynformatsyonnyy  zhurnal  «Byznes  Yn  form»  –  Scientific information journal "Business Information". 6 

(336), 122-130 [іn Russian]. 

17. Stets I . І. (2017). Adaptyvne upravlinnya pidpryyemstvom  [Adaptive enterprise management]. Hlobalni

ta   natsionalni  problemy  ekonomiky –  Global and national problems of economy. 18, 300 - 305  [in Ukrainian] .

18.  Ukolov V.F.,  Mass F.M.,  &  Bystryakov  I.K.   (2007).  Teoryya  upravlenyya  [Management Theory].  ZAO

Yzdatelstvo  «Ekonomyka» – CJSC Publishing House  "Economics".  M., 2007. –  704 [іn  Russian].

19.  Chyzhenkova  E.  V. (2006).  Formyrovanye  ekonomycheskoho  mekhanyzma  adaptatsyy

khozyaystvuyushcheho  subekta  k  rynochnoy  srede  [Formation of economic mechanism of adaptation of 

the economic entity to the market environment]. Candidate’s thesis. M., 24 [іn Russian]

All journal issues

About journal

Topics of the journal:

051 Economics

071 Accounting and taxation

072 Finance, banking and insurance

073 Management

075 Marketing

076 Business, trade and exchange activities

241 Hotel, restaurant and catering 

281 Public administration

 

Key information:
ISSN (print): 2411-4413
DOI: 10.37128

The journal “Economy, finances, management: Topical issues of science and practice” is included in the "List of Scientific Professional Editions of Ukraine". 

The scientific edition is assigned the Category "Б" in the field of economics in specialties 051, 071, 072, 073, 075, 076, 241, 281

(Order of the Ministry of Education and Science of Ukraine No. 249, March 17, 2020).

The journal “Economy, finances, management: Topical issues of science and practice” has a Digital Object Identifier (DOI)

The journal “Economy, finances, management: Topical issues of science and practice” is indexed in such database as Index Copernicus Value (https://journals.indexcopernicus.com/search/form)

 

The editorial board of the journal is guided by the principles of scientific, objectivity, professionalism, informational support of the most significant innovative researches, observance of standards of publishing ethics.

The purpose of the journal "Economics, finances, management: Topical issues of science and practical activity» is the coverage of leading scientific ideas in the economic, financial and management activities of the sectors of the national economy and the involvement of representatives of the domestic and foreign scientific professional community.

 

Objectives of the journal:

  • publication of research findings on innovation in the economy, financial and management spheres, innovation of production processes;
  • expanding partnerships with international scientific publishing organizations;
  • enhancing the culture of reviewing and annotating published material;
  • adherence to editorial ethics.

 

Article publishing is a paid service. Cost for printing in professional publications in accordance with the Decree of the Cabinet of Ministers of Ukraine of August 27, 2010 No. 796 "On approval of the list of paid services that can be provided by state educational institutions, other institutions of the educational system belonging to state and communal ownership" and the order Rector of the Higher Education University Mazura VA dated March 14, 2018 No. 93 “On setting the cost of printing in professional editions of the University”.

The cost of printing one page in professional editions of the university is 60 UAH.

An additional copy of the magazine with the mailing list costs 250 UAH.

Recipient: Vinnytsia National Agrarian University MFO 820172 Current account No. 31256282102055 Code 00497236 Bank State Treasury Service of Ukraine, Kyiv. VAT payer code 004972302286. Registration number 100271744. Purpose of payment: for printing an article in the journal: ”Economy, finances, management: Topical issues of science and practical activity "

History of journal:

It was founded in 1997 under the name "Bulletin of the Vinnytsia State Agricultural Institute". In 2010-2014 he was published under the title “Collection of scientific works of Vinnitsa National Agrarian University”.

From 2015 ”Economy, finances, management: Topical issues of science and practical activity” (Certificate of State Registration of Mass Media No. 21154-10954 of PR as of December 31, 2014)

The journal is the successor to the edition ”Collection of Scientific Papers of Vinnytsia National Agrarian University. Series: Economic Sciences. "